Regulamin sklepu

SPIS TREŚCI

1. Postanowienia wstępne

2. Definicje

3. Rodzaje, warunki i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

5. Sposób porozumiewania się z konsumentem

6. Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

7. Warunki sprzedaży

8. Sposób i termin spełnienia świadczenia oraz koszt dostawy

9. Sposób i termin zapłaty

10. Odstąpienie od umowy sprzedaży

11. Prawa i obowiązki stron

12. Ochrona danych osobowych

13. Reklamacje

14. Zasady publikowania opinii

15. Postanowienia końcowe


§. 1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego ONEMARKET.EU dostępnego pod adresem www.onemarket.eu.

2. Operatorem Sklepu Internetowego ONEMARKET.EU jest firma Grupa Chrobry sp. z o.o. z siedzibą w Markach, przy ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347934 kapitał zakładowy 100 000,00 zł, opłacony w całości , NIP: 125 155 534 5 , REGON: 142268037. Adres korespondencyjny: ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki.

3. Ze sklepem można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@onemarket.eu oraz telefonu pod numerem + 48 22 599 40 68.

4. Operator Sklepu Internetowego ONEMARKET.EU świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.

5. Regulamin sklepu internetowego ONEMARKET.EU umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.onemarket.eu w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

§. 2. Definicje

1. Sprzedawca, Sklep – Operator Sklepu Internetowego ONEMARKET.EU, o którym mowa w §. 1. ust. 2 niniejszego Regulaminu.

2. Klient, Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę.

3. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.onemarket.eu przez podmiot wskazany w §. 1. ust. 2 niniejszego Regulaminu

4. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740).

5. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.).

6. Przedsiębiorca indywidualny - Klient, będący osobą fizyczną prowadzącą indywidualnie działalność gospodarczą.

7. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

8. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

9. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344).

10. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

11. Konto Klienta - miejsce dostępne dla Klientów Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m. in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

12. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Klienta i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.

13. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

14. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287).

15. Newsletter – rozumie się przez to usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegającą na przesyłaniu w cyklicznych odstępach informacji handlowej.

§. 3. Rodzaje, warunki i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego ONEMARKET.EU.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego ONEMARKET.EU w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji a także na świadczeniu usługi „Newsletter”.

3. Przedmiotem świadczenia są towary z działu dom i ogród. Ofertę Sklepu stanowią towary znajdujące się na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad.

4. Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna, dobrowolna i wymaga wyrażenia zgodny na przesyłanie informacji handlowych.

5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

6. Po dokonaniu rejestracji można składać Zamówienia w sposób określony w §.7.

7. Zmiany w złożonym zamówieniu Klient może dokonać w ciągu 18 godzin licząc od: momentu zaksięgowania wpłaty, płatności gotówką bądź kartą płatniczą w showroomie lub złożenia zamówienia w formie pobraniowej. Po tym terminie wszelkie zmiany muszą być ustalone indywidualnie z Obsługą Sklepu i są dodatkowo płatne.

8. Klient, który dokonał rejestracji, może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta podając adres e-mail i hasło. Może także zalogować się za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook.

9. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski.

§. 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:

a) przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

b) włączoną obsługę Java Script,

c) włączoną obsługę plików Cookies,

d) aktywny adres e-mail.

2. Strona internetowa Sklepu korzysta z plików Cookies. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi, znajdują się w Polityce prywatności.

3. Sklep internetowy ONEMARKET.EU nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w celach marketingowych. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

4. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§. 5. Sposób porozumiewania się z konsumentem

1. Siedziba Sprzedawcy mieści się w Markach, przy ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki.

2. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres biuro@onemarket.eu a także telefonicznie pod numerem +48 22 599 40 68 w godz. od 8:00 do 16:00 w dni robocze.

3. Wszelkie reklamacje należy składać pod linkiem www.onemarket.eu/reklamacje.

4. Zastosowanie się do ust. 3 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

5. Dane adresowe Sprzedawcy znajdują się także na stronie www.onemarket.eu/kontakt.

§. 6. Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest indywidualne Konto Klienta.

2. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.

3. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.

4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:

a) imię i nazwisko,

b) adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

c) numer telefonu.

5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:

a) firmę,

b) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

c) adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

d) imię i nazwisko osoby do kontaktu,

e) numer telefonu.

6. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji, stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

7. Sprzedawca może odmówić zarejestrowania Klienta jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 11.

8. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

9. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie internetowym, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto a w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

10. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

11. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

a) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

b) działalność a jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

d) uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,

e) Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

f) Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

g) podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

12. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 11 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta.

14. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.

15. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Sprzedawcy ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody jego zgody.

16. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

17. Termin wypowiedzenia umowy przez Sprzedawcę w przypadkach, o których mowa w ust. 9 i 11 wynosi 14 dni.

18. W trakcie rejestracji Klient ma możliwość zapisania się do usługi „Newsletter”, która jest bezpłatna, dobrowolna i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych. Klient w każdym czasie ma prawo zrezygnować z usługi „Newsletter”.

§. 7. Warunki sprzedaży

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego ONEMARKET.EU.

2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego ONEMARKET.EU są: Sprzedawca oraz Klient.

3. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.onemarket.eu konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

4. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.

5. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia.

6. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Klientem zarejestrowanym (posiadającym Konto Klienta) jak i z Klientem niezarejestrowanym.

Klient niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:

a) podać adres e-mail oraz dane, o których mowa w § 6 ust. 4 lub 5 oraz

b) zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu.

7. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

9. Prezentowane kolory dostępnych wzorników (tkanin, wybarwień drewna, kolorów metalowych elementów) należy traktować jako poglądowe. Odcień koloru może nieznacznie się różnić od rzeczywistego. Wynika to z ustawień monitora/wyświetlacza i karty graficznej oraz różnorodności sprzętu oraz ich indywidualnych ustawień. Kolor może się różnić także ze względu na indywidualne właściwości danego fragmentu drewna.

10. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną.

11. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem ust. 14-16. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 11-16.

12. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

13. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 14:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienie składane telefonicznie przyjmowane są w godzinach 8:00 – 16:00. Dane adresowe do zamówień składanych telefonicznie dostępne są na stronie: http://onemarket.eu/kontakt.

14. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 7 dni (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:

a) wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,

b) dodania ich do koszyka,

c) wybrania sposobu zapłaty i dostawy,

d) zalogowania do Konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,

e) dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 6 w przypadku, gdy zamówienie składa Klient niezarejestrowany,

f) kliknięcia przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".

15. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedawca, w terminie 7 dni, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:

a) zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,

b) odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,

c) propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta.

16. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 15 pkt c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, itp.

17. Kontroferta, o której mowa w ust. 15 pkt c jest wiążąca w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.

18. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu ONEMARKET.EU podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

19. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Konsumentowi informacji na podany adres e-mail. Klient dokonując zakupu wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

§. 8. Sposób i termin spełnienia świadczenia oraz koszt dostawy

1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy w stanie wolnym od wad.

2. Przy każdym towarze podawany jest przewidywany czas realizacji zamówienia. Zamówienia niestandardowe mogą mieć wydłużony termin realizacji o 2 tygodnie od podanego najdłuższego terminu realizacji. Termin realizacji całego zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. Wszystkie podane terminy realizacji zamówienia są dniami roboczymi. Termin realizacji należy liczyć od dnia uznania środków na rachunku bankowym Sprzedającego, a w przypadku wyboru zapłaty przy odbiorze, od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

3. Zakupione towary są dostarczane pod wskazany przez Klienta adres na terenie Polski za pośrednictwem poniższych firm kurierskich:

 • UPS - czas dostawy maksymalnie 2 dni robocze
 • GLS - czas dostawy maksymalnie 2 dni robocze
 • DB Schenker - czas dostawy maksymalnie 2 dni robocze
 • Jas FBG.S.A. - czas dostawy maksymalnie 2 dni robocze
 • Pocztex - czas dostawy maksymalnie 2 dni robocze
 • DTS - czas dostawy maksymalnie 2 dni robocze
 • Prywatni przewoźnicy - termin dostawy 7 dni roboczych
 • oraz inne firmy kurierskie

4. O koszcie transportu Klient informowany jest przy składaniu zamówienia (treść opisu przedmiotu). Podane koszty dostawy dotyczą transportu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa poza Polskę jest wyceniana indywidualnie. Koszty dostarczenia towaru ponosi Klient.

5. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy zewnętrznej. Sklep realizuje zamówienie w terminach podanych przy produkcie, co prowadzi do wysyłki towaru w osobnych dostawach. Wiąże się to z naliczeniem Klientowi wyższych kosztów transportu. Klient jest informowany o zrealizowaniu zamówienia poprzez e-mail w dniu wysyłki.

6. Większość towarów dostarczanych jest w paczkach – dotyczy to przesyłek niestandardowych wysyłanych na podstawie umowy. Opakowanie stanowią grube powłoki foliowe i kartony.

7. Koszty dostawy nie obejmują usługi wniesienia towaru do mieszkania. Kurierzy doręczają przesyłki pod podany przez Klienta adres. Nie mają obowiązku wnoszenia dużych przedmiotów.

8. Klient ma obowiązek sprawdzić paczkę w obecności kuriera i w razie braku lub uszkodzenia towaru spisać z nim protokół szkody. Protokół ten będzie stanowił ułatwienie w dochodzeniu ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.

Jeśli przesyłka wzbudziła zastrzeżenia po odjeździe kuriera, Klient ma obowiązek zgłoszenia tego samego dnia uszkodzenia do przewoźnika oraz poinformowanie sklepu o tym fakcie. Po zgłoszeniu u przewoźnika przez 7 dni musi zostać spisany wiążący protokół szkody. Protokół musi zostać spisany z datą odbioru paczki.

9. Sklep ONEMARKET.EU wystawia fakturę VAT na zakupiony towar (przy sprzedaży stacjonarnej paragon). Faktura VAT jest wystawiana w oparciu o dane kontrahenta podane podczas składania zamówienia. Jeżeli informacje te będą niepoprawne, prosimy o przesłanie pocztą tradycyjną noty korygującej z poprawnymi danymi. Wystawienie dokumentu noty lub faktury korygującej przez naszą firmę jest operacją dodatkowo płatną (koszt od 30 zł). Chęć dokonania zakupu na firmę musi być zgłoszona już podczas składania zamówienia. Nie ma możliwości złożenia zamówienia na osobę prywatną i późniejsze wystawienie faktury na firmę.

10. W przypadku zwłoki w odbiorze towaru przez Kupującego, o ile Kupujący nie wpłacił dotychczas pełnej kwoty zamówienia, Kupujący zobowiązany jest uregulować pełną kwotę w terminie 7 dni od ustalonej końcowej daty realizacji zamówienia.

11. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego odbioru zrealizowanego zamówienia. W przypadku jeśli Sprzedawca jest zmuszony magazynować zamówiony towar z winy Kupującego, to po upływie 14 dni od pierwszej możliwości odbioru towaru przez Kupującego Sprzedawca ma prawo naliczyć opłatę w wysokości 10 zł za każdy kolejny dzień zwłoki.

12. Potwierdzając odbiór Klient uzyskuje prawo własności towaru. Jednocześnie przechodzi na niego wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru.

§. 9. Sposób i termin zapłaty

1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:

a) przelewem na rachunek bankowy numer 87 1050 1012 1000 0090 3149 6475,

e) płatność w systemie ratalnym.

b) za pośrednictwem serwisu PAYU,

b) za pośrednictwem serwisu IMOJE,

c) przy odbiorze, czyli za pobraniem (za realizację zamówienia z tą formą płatności pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 30 zł),

d) gotówką, podczas zakupów w showroomie,

2. W przypadku płatności, o których mowa w ust. 1 lit. a - b, termin zapłaty wynosi 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Brak wpłaty w podanym terminie może być przyczyną zmiany terminu realizacji zamówienia, zmiany wartości zamówienia, a w ostateczności traktowany może być jako rezygnacja Klienta z zakupów i powoduje anulowanie złożonego zamówienia. W przypadku płatności przy odbiorze zapłata powinna nastąpić w dniu dostarczenia towaru.

3. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek. W tytule przelewu Klient powinien podać numer zamówienia.

4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

5. W sprawie płatności Klient może się kontaktować ze Sprzedawcą mailowo na adres: biuro@onemarket.eu bądź telefonicznie pod numerem + 48 22 599 40 68, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.

6. Zamówienia za pobraniem realizowane są do kwoty 3000 zł (brutto) i pobierana jest za jego realizację kwota 30 zł. Wszystkie zamówienia powyżej tej kwoty realizowane są wyłącznie za przedpłatą.

§. 10. Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Z prawa odstąpienia od umowy wyłączone są przedsiębiorstwa oraz zamówienia złożone osobiście w naszym sklepie stacjonarnym położonym w Kobyłce przy ulicy Węgierskiej 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odebrania przesyłki.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas na adres e-mail: biuro@onemarket.eu o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również przedsiębiorcy indywidualnemu (osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodraczą) zawierającemu umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego. Pozostałym przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania.

4. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na wskazany przez nas w odpowiedzi na rezygnację adres, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, zgodnie z art. 27 Ustawy, Konsument zobowiązuje się do zwrotu towaru w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiadającym wymogom opakowania oryginalnego oraz oddanie go w stanie niepogorszonym.

6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedawcy w stanie nie zniszczonym.

7. Zamawiający będący Konsumentem odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.

8. Zgodnie z postanowienia art. 38. Ustawy Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. meble z wybranym przez Zamawiającego materiałem i kolorem obicia, kolorem tapicerki, materac na specjalny wymiar, itp.)

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli

h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę

k) zawartej w drodze aukcji publicznej

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie sprzedaży oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

9. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

10. Towar zakupiony w sklepie stacjonarnym nie podlega zwrotowi.

11. Towar wykonywany na indywidualne zamówienie nie podlega zwrotowi.

§. 11. Prawa i obowiązki stron

1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy ONEMARKET.EU oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Klienta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

5. Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Klient ma obowiązek zwrócić towar na swój koszt.

§. 12. Ochrona danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).
Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z:

 1. koniecznością realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 2. koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 3. Państwa zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 4. prawnie uzasadnionym interesem Administratora, w celu marketingu produktów i usług własnych, a także zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie przez Państwa danych osobowych na podstawie ww. pkt 1) i 3) jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi Państwu zawarcie umowy z Administratorem lub korzystanie ze Sklepu i usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.

Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę udzieloną uprzednio na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej ilości celi.

1. Sprzedawca przetwarza tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

2. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w szczególności firmom kurierskim w celu dostarczenia towaru (m.in. Schenker sp. z o.o., GLS Poland sp. z o.o.), operatorom systemów płatności (m.in. PayU S.A.), a także podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę rachunkową i marketingową, instytucjom bankowym w celu przeprowadzenia weryfikacji zdolności kredytowej na żądanie klienta, producentom oferowanych przez Sklep produktów w celu realizacji roszczeń reklamacyjnych Klientów, podmiotom udostępniającym wsparcie systemowe do obsługi strony internetowej oraz systemu sprzedaży, podmiotom udostępniającym rozwiązania technologiczne dotyczące obsługi mailingu (m.in. FreshMail sp. z o.o.), podmiotom wspierających promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych (m.in. Google Analytics i Google Ads) świadczonej przez Google Ireland Ltd., Facebook Pixel świadczonej przez Meta Platforms Ireland Limited. Przetwarzaniu podlegają następujące dane podawanie podczas składania zamówienia: imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, adres, numer NIP, nazwa przedsiębiorstwa.

Sprzedawca ze wszystkimi podmiotami trzecimi zawiera stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz wymaga gwarantowania minimalnie takiego poziomu zabezpieczeń jakie sam stosuje. Jeżeli wskutek powyższego nastąpi przekazanie danych osobowych innemu podmiotowi, przetwarzanie danych osobowych będzie podlegać polityce ochrony prywatności stosowanej przez taki podmiot.

3. O ile Klient wyrazi na to zgodę, adres email podany przy subskrypcji newslettera będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Sprzedawcy. Zgoda na subskrypcję może być cofnięta w każdym czasie, zgodnie z ust. 8.

 1. Administratorem danych osobowych jest operator Sklepu Internetowego ONEMARKET.EU - firma Grupa Chrobry sp. z o.o. o której mowa w §. 1. ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 2. Dane przetwarzane są w celu obsługi newslettera – art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art .6 ust. 1 lit. f RODO. Zapisując się do newslettera, przekazuje się swoje imię oraz adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera. Ponadto, system wykorzystywany do obsługi newslettera, zapisuje numer IP, z którego korzysta się przy zapisie do newslettera, określa on przybliżoną lokalizację, klienta poczty oraz śledzi działania podejmowane w związku z wysyłanymi wiadomościami.
 3. Dane przekazane w związku z zapisem do newslettera, wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.
 4. W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub po prostu kontaktując się ze Sprzedawcą.
 5. Pomimo rezygnacji z newslettera, dane będą nadal przechowywane w bazie w celu identyfikacji subskrybenta powracającego oraz ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez użytkownika zgody na otrzymywanie newslettera oraz chwili jej wycofania, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 6. W każdej chwili można zmodyfikować swoje dane podane na potrzeby otrzymywania newslettera klikając w stosowny link widoczny w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub kontaktując się z operatorem Sklepu Internetowego ONEMARKET.EU - firmą Grupa Chrobry sp. z o.o.

4. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

5. Administratorem danych osobowych jest Operator Sklepu Internetowego ONEMARKET.EU, o którym mowa w §. 1. ust. 2 niniejszego Regulaminu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

6. Sprzedawca nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Klientach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Sprzedawcy takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. Sprzedawca zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności Klientowi przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

Klientowi przysługuje prawo do uzyskania potwierdzenia, że jego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora jak również w zakresie określonych informacji dotyczących celów przetwarzania lub kategorii przetwarzanych danych. Klientowi przysługuje również prawo dostępu do swoich danych osobowych w postaci uzyskania ich kopii.

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora niezwłocznego poprawienia swoich danych osobowych w sytuacji, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne.

c) prawo do usunięcia danych

Jeżeli zdaniem Klienta nie ma podstaw do tego, aby Sprzedawca przetwarzał jego dane, może on zażądać ich usunięcia.

d) ograniczenia przetwarzania danych

Klient może zażądać ograniczenia przetwarzania Jego danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z nim działań, jeżeli Jego zdaniem Sprzedawca posiada nieprawidłowe dane na jego temat lub przetwarza je bezpodstawnie, lub nie chce, żeby je usunąć, gdyż są one potrzebne Klientowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Klienta sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Sprzeciw marketingowy – Klient ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli Klient skorzysta z tego prawa – Sprzedawca zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację - Klient ma także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej Sprzedawcy władzy publicznej. Klient powinien wskazać swoją szczególną sytuację, która jego zdaniem uzasadnia zaprzestania przez Sprzedawcę przetwarzania objętego sprzeciwem. Sprzedawca zaprzestanie przetwarzania danych Klienta w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez Sprzedawcę danych Klienta są nadrzędne wobec jego praw lub tez dane Klienta są niezbędne do ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszcze

f) prawo do przenoszenia danych

Klient ma prawo otrzymać od Sprzedawcy w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format *.docx, *.xlsx, *.txt) dane osobowe Klienta, które dostarczył na podstawie umowy lub zgody. Klient może także zlecić Sprzedawcy przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli Klient uważa, że Sprzedawca przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, z którym Klient może skontaktować się w następujący sposób:

• telefonicznie: 606 950 000;
• poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
• listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
lub innego właściwego organu nadzorczego.

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Klient ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzane są na podstawie jego zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Klienta przed jej wycofaniem. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie stanowi jednak bezwzględnego prawa do usunięcia danych osobowych Klienta, ponieważ istnieją od niego pewne wyjątki np. w sytuacji, gdy administrator danych jest zobowiązany nimi dysponować w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub też w celu wypełnienia ciążącego na nim obowiązku prawnego.

8. W celu wykonania swoich praw Klient może przesłać do Sprzedawcy pocztą elektroniczną na adres biuro@onemarket.eu stosowne żądanie wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Klienta. Przed realizacją uprawnień Sprzedawca musi upewnić się co do tożsamości osoby składającej żądanie, aby mieć pewność odpowiedniej identyfikacji osoby. Sprzedawca odpowie na żądanie lub je wykona w terminie 14 dni od dnia jego dostarczenia do Sprzedawcy. Komunikacja z Klientem odbywała się będzie za pomocą wskazanego przez Klienta adresu mailowego.

9. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

10. Wraz z usunięciem Konta Klienta Sprzedawca usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia oraz wykonania obowiązków archiwizacyjnych nakładanych przez przepisy prawa, np. ustawy o rachunkowości.

11. Dane osobowe Klienta pozyskane w celu zawarcia umowy przechowywane są przez okres negocjowania umowy oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na dokumentacji finansowo-rozliczeniowej przechowywane są przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 217).

Podstawowe dane kontaktowe Sprzedawca przechowuje dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów własnych do czasu, aż Klient zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnie zgodę, jeżeli przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody, lub Sprzedawca sam zdecyduje, że dane się zdezaktualizowały.

12. Zebrane dane osobowe Sprzedawca przechowuje na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Z uwagi na korzystanie z usług podmiotów wspierających działalność Sprzedawcy dane osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa trzeciego (m.in. USA) w związku z m.in.:

• prowadzonymi działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);
• wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Google Adwords; Criteo.

Wykorzystywanie plików cookie

Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub kilka plików cookie.

Przed wyrażeniem zgody, na komputerze użytkownika zapisywane są pliki cookie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania portalu.

Pliki cookie mogą być zamieszczane przez Grupę Chrobry jak i podmioty trzecie, z którymi Grupa Chrobry współpracuje. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

Jakie dane zbieramy?

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, w szczególności Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Pliki cookie zawierają niewielkie ilości tekstu możliwego do odczytania tylko przez stronę, która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać wiedzę o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy najbardziej Cię interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania serwisów WWW do Twoich potrzeb, usprawnienia funkcjonowania serwisu oraz w celach statystycznych i reklamowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware

Każdy indywidualny cookie składa się z czterech podstawowych części:

 1. nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie;

 2. nazwa cookie: cookie ma nazwę, unikatową na stronie, która je ustawiła;

 3. termin ważności: ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie);

 4. wartość: to informacje w pliku cookie, których strona WWW używa do „zapamiętania” poprzedniej wizyty.

W plikach cookie przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne do optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Informacje te służą do:

 1. rozpoznawania użytkowników logujących się na chronionych stronach internetowych, co umożliwia im odwiedzanie wielu stron bez konieczności wpisywania nazwy użytkownika i hasła do każdej ze stron;

 2. rejestrowania preferencji użytkowników – przeglądanej zawartości i formatu przeglądania (użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na stronie);

 3. rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne we wprowadzaniu usprawnień w treści i w sposobie nawigacji strony.

Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać, należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Więcej informacji:

Masz prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików cookie na Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie). Aby to zrobić, musisz zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej lub nie wyrazić zgody w przypadku, gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie się Ciebie o to pytać.

Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, może spowodować utratę pewnych funkcjonalności i utrudnić lub uniemożliwić pełne wykorzystanie jej możliwości. Zgodnie z wymogami Prawa telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze (patrz linki powyżej). Informacje na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie (http://www.allaboutcookie.org/manage-cookie/) lub (http://wszystkoociasteczkach.pl/).

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe

Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych:

Grupa Chrobry korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany:

1. profilowanie jest wykonywane na podstawie posiadanych danych, w szczególności takich jak: dane dotyczące świadczonych usług, informacje pozyskane za pomocą plików cookie, w tym dane transmisyjne, dane o lokalizacji;
2. profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie będziesz otrzymywać (oferta dopasowana do Twoich potrzeb).

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany przedstawionej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

§. 13. Reklamacje

1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności w przepisach art. 556 i 556[1]-556[3] Kodeksu cywilnego.

2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien złożyć zgłoszenie reklamacyjne w formularzu znajdującym się pod adresem https://onemarket.eu/reklamacje. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych.

Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.

3. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.

4. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

5. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie 14 dni.

6. W przypadku konieczności odesłania reklamowanego produktu, nadawca jest obowiązany oddać przewoźnikowi rzeczy w stanie umożliwiającym ich prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia. Rzeczy powinny być zapakowane w taki sposób, aby mogły być przetransportowane bezpiecznie i zgodnie z warunkami przewozu.

7. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność naszego sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady rzeczy zostaje wyłączona względem osób fizycznych zawierających (przedsiębiorcę indywidualnego) umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego.

8. W przypadku reklamacji ilościowej lub jakościowej zaleca się niezwłoczne spisanie w obecności osoby dostarczającej Zamówienie protokołu szkody.

9. W przypadku nie uznania zasadności reklamacji, Klient zostanie powiadomiony o stanowisku Sklepu pisemnie w terminie 14 dni z podaniem uzasadnienia decyzji. Brak pisemnej informacji w terminie 14 dni, oznacza uznanie reklamacji i jej realizację. Klient będący Konsumentem może zwrócić się o interwencję do powiatowego lub miejskiego Rzecznika Konsumentów.

10. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

§. 14. Zasady publikowania opinii

1. Każdy Kupujący może publikować opinie o towarze w odpowiednim miejscu na stronie internetowej Sklepu. Opinia powinna być napisana językiem polskim z zachowaniem zasad poprawniej polszczyzny.
2. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.
3. Kupujący oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym www.onemarket.eu.
4. Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez Sprzedawcę pod względem sprawdzenia czy opinia ta nie zawiera treści o charakterze zakazanym tj. w szczególności gdy opinia
narusza obowiązujące przepisy, zawiera treści zakazane, wulgarne, spamerskie, nietolerancyjne, reklamowe, dane osobowe, narusza prawa autorskie itp.

§. 15. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

3. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu strony mogą podjąć próbę rozstrzygnięcia go w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

4. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 3. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.

5. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

6. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego www.onemarket.eu zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

7. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

8. Data ostatniej modyfikacji: 14.02.2022 roku

pixel